Foto: Freepik

U příležitosti osmistého výročí daru stigmat, který svatý František obdržel 14. září 1224, přijal papež František v pátek 5. dubna františkány ze svatyně La Verna a z toskánské provincie. Tato událost má zvláštní význam, neboť právě na hoře La Verna, kde František přijal stigmata, papež přednesl novou modlitbu, která od nynějška bude pravidelně zaznívat v Kapli stigmat na vrchu La Verna.

Tento okamžik je zároveň symbolickým spojením současnosti s historií, když papež František, pojmenovaný právě po svatém Františkovi, přináší novou modlitbu k tomuto světci. Tato modlitba vystihuje duchovní odkaz svatého Františka a přináší duchovní poselství pro věřící po celém světě.

Modlitba k svatému Františkovi z Assisi nás vede k zamyšlení nad jeho životem a poselstvím. František z Assisi byl znám svou pokorou, láskou k chudým a péčí o přírodu. Jeho jedinečný vztah k Bohu a přírodě inspiroval mnoho lidí po celých staletí a jeho odkaz je stále živý i v dnešní době.

Foto: Freepik

Papežova nová modlitba je zároveň výzvou k následování příkladu svatého Františka, abychom se učili žít v souladu s Boží vůlí a s láskou k bližnímu. Je to připomínka, že i v dnešním světě, plném výzev a zkoušek, máme vzor ve svatém Františkovi, který nás může vést k životu v duchovní harmonii a pokoji.

Modlitba ke sv. Františkovi:

Svatý Františku,

na těle i na duchu jsi poset ranami z lásky Ukřižovaného,

vzhlížíme k tobě, jehož zdobí posvátná stigmata,

abychom se naučili milovat Pána Ježíše

a naše bratry a sestry s toutéž láskou a horlivostí.

S tebou je snazší kontemplovat a následovat

chudého a ukřižovaného Krista.

Dej nám, Františku

svěžest své víry,

jistotu své naděje,

něhu své lásky.

Přimlouvej se za nás,

abychom lehce nesli břemena života,

a ve zkouškách ať zakoušíme

Otcovu vlídnost a balzám Ducha.

Kéž naše rány uzdraví Kristovo Srdce,

abychom se stejně jako ty stali svědky jeho milosrdenství,

které stále uzdravuje a obnovuje životy

těch, kdo ho hledají s upřímným srdcem.

Františku, který ses připodobnil Ukřižovanému.

učiň, aby tvá stigmata byla pro nás a pro svět

zářivým znamením života a vzkříšení

a naznačovala nové cesty k míru a smíření. Amen.

Svatý František z Assisi: Inspirativní život a duchovní odkaz

Svatý František z Assisi je jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších světců katolické církve. Jeho život a duchovní odkaz jsou natolik inspirativní, že na něj navazuje i současná církev. Připomeňme si tedy některé klíčové momenty z jeho života a jeho hlavní duchovní poselství.

František se narodil v umbrijském městě Assisi v roce 1181 či 1182 jako syn bohatého obchodníka s látkami Bernardona a jeho ženy Pice. Mladý František si užíval světského života, ale jeho životní cesta se zásadně změnila, když začal více přemýšlet o smyslu života. Po několika dramatických událostech, včetně svého uvěznění během války mezi Assisi a Perugií, začal František hledat svůj duchovní směr.

Jeho obratný moment přišel, když se rozhodl sloužit malomocným, mezi které ho vedl sám Pán. Zcela se vzdal svého bohatství, vyžebral si na živobytí a věnoval se obnově chátrajících kostelů. Jedním z nejslavnějších momentů tohoto období byla oprava kostelíka Panny Marie Andělské na Porciunkule.

Dalším významným okamžikem bylo zjevení stigmat Františkovi na hoře La Verna v roce 1224. Zde mu byly vtištěny rány Kristovy, což pro něj bylo důkazem jeho hlubokého spojení s Kristem a jeho utrpením. František založil řád Menších bratří, který se zasloužil o obnovu církve a křesťanské spirituality. Jeho jednoduchá a pokorná životní cesta inspirovala mnoho lidí po celých staletí a dodnes je jeho odkaz živý.

Zvláštní úcta k přírodě byla také charakteristickým rysy Františkova života. Jeho láska k Božímu stvoření byla zjevná ve všem, co dělal, a to je důvod, proč byl v roce 1980 papežem Janem Pavlem II. ustanoven patronem ekologie.

František z Assisi zemřel večer 3. října 1226, ale jeho odkaz a duchovní inspirace žijí dál. Jeho jednoduché poselství lásky k Bohu a bližnímu, spojené s úctou k přírodě, oslovuje lidi po celém světě dodnes.

Zdroj. VaticanaNews.va (odkaz), ofm.cz (odkaz)